rzzz

rzzz的意思、含义

如坐针毡

◎ 如坐针毡 rúzuòzhēnzhān [be on hot coals;be on nettles;be on pins and needles;feel as though one was lying on a bed carpet;walk on thorns] 形容心神不宁,不得安生 精神上的痛苦使人如坐针毡如坐針氈rú zuò zhēn zhānㄖㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄣ ㄓㄢ 比喻心神不寧,片刻難安。水滸傳.第三十三回:「小弟聞得,如坐針氈,連連寫了十數封書去貴莊問信。」兒女英雄傳.第十回:「他聽著如坐針氈,正不知這事怎樣個收束。」近芒刺在背見「針氈」條。如坐鍼氈rú zuò zhēn zhānㄖㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄣ ㄓㄢ 比喻心神不寧,片刻難安。三國演義.第二十三回:「王子服等四人面面相覷,如坐鍼氈。...

认贼作子

解释 佛家语,比喻错将妄想认为真实。同“认贼为子”。 出处 明·徐复祚《一文钱》第三出:“有一等颠倒丧志,投东觅西,失却眼前至宝,这便是认贼作子。” 例句 不正其名而言其实,紾戾不通,至于如是,徒使人害于名则已耳!乃至指鹿为马,~。 ◎章炳麟《论承用维新二字之荒谬》

如指诸掌

如指諸掌rú zhǐ zhū zhǎngㄖㄨˊ ㄓˇ ㄓㄨ ㄓㄤˇ 語本論語.八佾:「或問禘之說。子曰:『不知也,知其說者之於天下也,其如示諸斯乎!』指其掌。」用以比喻對事情熟悉了解或容易辦成。宋.蘇軾.范文正公文集敘:「淮陰侯見高帝於漢中,論劉項短長,畫取三秦如指諸掌。」宋.楊萬里.荐舉王自中曾集徐元德政績同撫司奏狀:「壽皇論天下事,如指諸掌,風生穎脫,有過人者。」解释 比喻对事情非常熟悉了解。 出处 《论语·八佾》:“或问褅之说。子曰:‘子知也;知其说者之于天下也,其如示诸斯乎!’指其掌。”

日中则昃

◎ 日中则昃 rìzhōngzézè [decline after reaching the zenith] 昃:太阳偏西。太阳过了正中就要向西偏斜。比喻威极必衰 日中则昃,月盈则食。——《易·丰》日中則昃rì zhōng zé zèㄖˋ ㄓㄨㄥ ㄗㄜˊ ㄗㄜˋ 昃,太陽向西。日中則昃指過了中午,太陽就要西斜。比喻事物盛極而衰。易經.豐卦.彖曰:「日中則昃,月盈則食。」元.無名氏.來生債.第二折:「你但看日中則昃,月滿則虧,這都是無往不復。」近盛極必衰、月盈則虧解释 昃:太阳偏西。太阳到了正午就要偏西。比喻事物发展到一定程度,就会向相反的方向转化。 出处 《易·丰》:“日中则昃,月盈则食,天地盈虚,与时消息,而况乎人乎!” 例句 夫~,盛衰必复。 ◎《新五代史·司天考二》 语法 紧缩式;作谓语;指太阳到了正午就要西斜

rù zhě zhǔ zhī

入者主之

rěn zhě zhī zǔ

忍者之祖

rèn zhī zhèng zhuàng

认知症状

rèn zhēn zǔ zhī

认真组织

roù zhī zhǒng zi

肉芝种子

rì zuò zhēn zhān

日坐针毡

rén zhī zhī zhě

人知之者

rén zào zhēn zhū

人造珍珠

rǔ zhōu zhī zhàn

汝州之战

rén zī zǒng zhù

人资总助

rén zào zhǒng zi

人造种子

rào zhā zhuāng zhì

绕扎装置

rú zhǎng zhōng zhū

如掌中珠

ruò zhòng zi zhě

若仲子者

rì zhuó zhī zhù

日灼之柱

rú zuò zhēn zhān

如坐鍼毡

rzzz的含义有20个: 如坐针毡、认贼作子、如指诸掌、日中则昃、入者主之、忍者之祖、认知症状、认真组织、肉芝种子、日坐针毡、人知之者、人造珍珠、汝州之战、人资总助、人造种子、绕扎装置、如掌中珠、若仲子者、日灼之柱、如坐鍼毡等。