曲庇

qu3 bi4 ㄑㄩˇ ㄅㄧˋ

曲庇qū bìㄑㄩ ㄅㄧˋ
  1. 袒護。宋史.卷三八九.袁樞傳:「通州民高氏以產業事下大理,殿中侍御史冷世光納厚賂曲庇之。」明史.卷一九九.鄭曉傳:「惟巡撫阮鶚、總督楊順、御史路楷,以嵩曲庇,曉不能盡法。」直斥